นายศุภชัย ชิณศรี

หัวหน้าสาขาวิชาช่างกลโรงงาน

นายพงษ์สนิท แสงจินดา

ครู

นายคนิฐ กิตติไชยากุล

ครู

นายกฤษดา บุญพามี

ครู

นายวุฒิชัย ใจมิภักดิ์

ครู

นายวรพงศ์ มนูญธรรมพร

ครู