นายวุฒิชัย ใจมิภักดิ์

ตำแหน่ง  หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน

วุฒิการศึกษา วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล

" ในชีวิตการทำงานของเราจะต้องมีความเป็นมืออาชีพทั้งลูกน้องและหัวหน้างานยิ่งเป็นหัวหน้ายิ่งต้องมีความเป็นมืออาชีพสูงกว่าคนอื่นในองค์กรจะได้นำเขาได้และผู้นำที่ดีต้องมีความรู้ มีความสามารถอย่างแท้จริงจะต้องไม่ทำงานโดยใช้ความรู้ความสามารถแบบหลอกลวงคือ ไม่รู้จริงหรือทำตัวเป็น “นักวิชาเกิน” ที่ไม่รู้จริงสักเรื่องโดยเฉพาะเรื่องงานของตัวเองถ้ามีสิ่งใดที่ไม่รู้จริง ก็ต้องกล้าที่จะเรียนรู้เพิ่มเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ ไม่รู้ก็ต้องกล้าบอกว่า ไม่รู้ไม่เห็นเป็นไร ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องในโลกนี้อยู่แล้วยอมรับว่าไม่รู้ดีกว่ามีคนจับได้ว่า ไม่รู้หรือรู้ไม่จริงและต้องใช้ความรู้คู่จรรยาบรรณ "

นายศุภชัย ชิณศรี

เว็บไซต์ครูศุภชัย

นายคนิฐ กิตติไชยากุล

เว็บไซต์ครูคณิฐ

นายพงษ์สนิท แสงจินดา

เว็บไซต์ครูพงษ์สนิท

นายวรพงศ์ มนูญธรรมพร

เว็บไซต์ครูวรพงศ์

นายชยพล ศรีดีเอี่ยม

เว็บไซต์ครูชยพล